Wij zijn gevestigd in:
Meijel, The Netherlands
Bel ons:
+31 (0)6 55 53 50 54
Mail ons:

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN AANNEMENINGSVOORWAARDEN VAN AAC SYNTHETICS B.V.

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 67261833

1. ALGEMEEN/TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben

2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN

1. Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door ons van de aanvaarding van de aanbieding door de afnemer dan wel door het daadwerkelijk uitvoering geven aan de overeenkomst door ons.

2. In geval van opdracht door afnemer zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen 7 dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

3. In onze aanbiedingen, brochures, circulaires en ander reclamemateriaal geven wij de maten, gewichten, technische gegevens en overige gegevens, zo mede de daarin weergegeven afbeeldingen slechts bij benadering op, tenzij wij schriftelijk verklaard hebben dat de gegevens exact zijn.

3. PRIJZEN

1. Bij zendingen in Nederland ter waarde van 10.000,-- Euro of meer gelden de prijzen franco huis. Bij zendingen in Nederland beneden een waarde van 5.000,-- Euro gelden de prijzen af magazijn terwijl wij bij deze zendingen tevens gerechtigd zijn apart administratiekosten in rekening te brengen. Bij zendingen naar het buitenland gelden de prijzen af magazijn.

2. Onze prijzen worden per stuk, exclusief omzetbelasting en eventuele invoerrechten genoteerd.

3. In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet inbegrepen:

*grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stucadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of anders bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluiting op het elektriciteitsnet.

*De meerdere hulp voor het verplaatsen van die delen, welke niet door ons zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

*De levering van brandstof en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en in bedrijfsstelling.

4. Kosten van verzendingen als expresgoed,  postpakket of in het algemeen met een snellere vervoersgelegenheid dan de normale zijn te allen tijden voor rekening van de afnemer.

5. Wij hebben het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen, indien na tot het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de uitvoering daarvan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. Wij stellen de afnemer tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover wij gebruik maken van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. De afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van een prijsstijging welke leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan 15 procent (15%). De ontbinding kan door een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk worden ontbonden, tenzij wij alsdan alsnog beried zijn om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren, of als de prijsverhoging voortvloeit uit een op ons rustende wettelijke verplichting of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na het overeengekomen leveringstijdstip zal plaatsvinden.

4. LEVERING EN RISCO

1. De opgegeven levertijden zullen zoveel mogelijk door ons in acht worden genomen maar zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven termijn zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling. Aan ons dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog te leveren.

2. De afnemer draagt bij levering af magazijn de kosten van en risico voor aflevering, bezorging, afhalen, opslag en andere werkzaamheden in verband met de overeenkomst voor de afnemer verricht door ons of in onze opdracht. Indien zaken ter bewerking worden meegegeven aan ons blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment waarop zaken door ons in het bezit dan wel in de macht van de afnemer worden gebracht.

5. OMVANG WERKZAAMHEDEN

1. Voor meer- of minderwerk - waaronder begrepen werkzaamheden, leveranties en uitbestedingen – tot 10% van het overeengekomen factuurbedrag is – indien dit door ons redelijkerwijs nodig wordt geoordeeld om de overeenkomst naar behoren uit te voeren – geen toestemming van de afnemer vereist Indien de voornoemde 10% wordt overschreden wordt het mee- of minderwerk afzonderlijk tussen ons en de afnemer besproken, berekend en schriftelijk vastgelegd. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot het uitvoeren van het meerwerk laat de aanspraken van ons op verrekening daarvan onverlet.

2. Als meerwerk wordt aangemerkt al het meerdere dat wij boven het aanvankelijk overeengekomene presteren, waar onder begrepen de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de door de afnemer na het aangaan van de overeenkomst verlangde wijzigingen, die afwijken van het overeengekomene, alsmede extra werkzaamheden ter correctie in verband met door de afnemer verstrekte onjuiste of onduidelijke gegevens.

3. Indien aanvullende werkzaamheden volgens ons onontbeerlijk zijn, maken wij dit zo snel mogelijk aan de afnemer kenbaar teneinde in overleg tot overeenstemming te komen.

4. Als er zich kostenverhogende omstandigheden voordoen, stellen wij de afnemer daar zo snel mogelijk van in kennis. Kostenverhogende omstandigheden die niet aan ons te wijten zijn worden verrekend als meerwerk.

6. TEKENINGEN EN DOCUMENTATIE

1. Wij behouden ons het auteursrecht voor op de bij de aanbiedingen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, ander derden worden getoond, ter hand gesteld, of op andere wijze gebruikt worden.

2. Bij overtreding van het in het vorig lid bepaalde verbeurt de afnemer zonder enige in gebreke stelling  een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding per dag dat de overtreding voortduurt.

7. AFNAMEPLICHT  

1. De afnemer is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.

2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien bestelde goederen aan de afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. De afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum der verkochte goederen.

3. Al onze kosten voortvloeiend uit de afnameweigering komen voor rekening van de afnemer, zulks onverminderd onze overige rechten ter zake van deze tekortkoming van de afnemer. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

4. Indien de gekochte goederen door ons worden geplaatst of indien wij de goederen laten plaatsen is de afnemer verplicht te zorgen dat het werk kan worden uitgevoerd en dat daarvoor de nodige vergunningen zijn afgegeven. Bovendien draagt hij indien nodig zorg voor de aansluiting op de nutsvoorzieningen. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de afnemer.

8. BETALING

1. Wij zijn ten allen tijde gerechtigd van de afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijde nakoming van zijn betalingsverplichting.

2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

3. De betalingstermijn bedraagt onder normale omstandigheden steeds 5 werkdagen tenzij anders vermeld en overeengekomen.

4. Indien de afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 3% per maand, onverminderd de door ons verder toekomende rechten ter zake.

5. Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de afnemer te bewerkstelligen komen ten laste van de afnemer. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van €. 350,00 een en ander onverminderd ons recht  om de hogere werkelijke schade te vorderen.

6. Betaling dient plaats te vinden ten kantore van ons, of op een door ons aan te wijzen g-rekening in Nederland.

7. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Verrekening is niet toegestaan.

9. VERZUIM EN ONTBINDING

Onverminderd onze andere rechten zijn wij bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling om of de uitvoering van levering en/of de werkzaamheden te schorsen, of niet te leveren en/of de werkzaamheden te beëindigen en niet te voltooien, als de afnemer;

surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
In staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
In de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel indien het voor ons voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten
Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding of garantie. Alle vorderingen die wij op de afnemer mochten hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten en met inbegrip van hetgeen afnemer in verband met niet nakomen van zijn verplichtingen aan ons verschuldigd mocht worden. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen.

2. Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en de afnemer verzuim is c.q. wij goede grond hebben te vrezen dat de afnemer in verzuim zal geraken, kunnen wij zonder voorafgaande ingebrekestelling, de goederen onverwijld terugvorderen. De afnemer verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door ons zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niet tegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

3. De afnemer is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan eventuele afspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.

11. RETENTIERECHT

Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van de afnemer onder ons hebben, onder ons te houden totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteplicht te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als waren wij zelf eigenaar.

12. GARANTIE

1. Wij garanderen de deugdelijkheid van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en van de door ons geleverde goederen gedurende een termijn van één jaar, in die zin dat, indien in die periode mocht blijken dat er aan de door ons uitgevoerde werken of aan de door ons geleverde goederen gebreken kleven die het gevolg zijn van een gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden of van een materiaalfout, afnemer dan herstel of vervanging van de delen, die defecten vertonen, kan eisen.

2. Garantie wordt alleen gegeven voor gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van de geleverde goederen. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de afnemer, veranderingen aangebracht door de afnemer of door derden zonder onze schriftelijke toestemming of door de afnemer of door derden uitgevoerde reparaties, dan wel (gebreken door) normale slijtage. Geen garantie wordt gegeven voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van de afnemer afkomstig zijn dan wel door afnemer zijn voorgeschreven of bij een door afnemer voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

De afnemer draagt zelf het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

De afnemer draagt het risico voor de schade of gebreken die te wijten is of zijn aan de door de afnemer voorgeschreven hulppersonen of andere derden.

3. Onze garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen, uit de overeenkomst voortvloeiende, heeft voldaan. Voor een beroep op de garantie moet de afnemer ons onmiddellijk na constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte stellen en daarbij aannemelijk maken dat de gebreken onder de garantie vallen en de goederen die gebreken vertonen van ons afkomstig zijn dan wel het gebrek een gevolg is van een aan ons verwijtbare fout in de door ons geleverde diensten. De afnemer dient ons in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te (laten) nemen.

4. Onze aansprakelijkheid voor eventuele schade gaat nimmer verder dan onze leverancier jegens ons erkent.

5. Geen garantie zal worden gegeven bij levering van gebruikte goederen en ten aanzien van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid in zake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal stellen.

6. Indien de afnemer een niet door ons uitgewerkt ontwerp voorschrijft, nemen wij alleen de verantwoordelijkheid op ons voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen, zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor afnemer een bepaald merk heeft voorgeschreven.

7. Indien wij niet monteren en slechts hulp en/of advies dan wel een richtlijn bij de montage verstrekken dan brengt dit niet mede dat wij enige aansprakelijkheid dragen jegens afnemer of derden wegens schade e/of kosten, ontstaan door en/of tijdens deze montage.

8. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen en dergelijke documenten als juist.

9. Andere reclames dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst der goederen c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd hadden kunnen worden door de afnemer bij ons te zijn ingediend. Bij overschrijding van deze 5 werkdagen vervalt elke aanspraak tegen ons met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden/geleverde materialen.

10. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd.

11. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade of bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens afnemer zouden zijn. Afnemer vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie t.b.v. ons bedingen

In geval van schade door leveringen van geleverde goederen apparatuur of diensten of producten zullen wij in dat geval alleen de directe materiële schade en niet de indirecte materiële schade vergoeden.

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ons toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Voor aanvaarde opdrachten hebben wij alleen een inspanningsverplichting.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat wij  uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

Onze aansprakelijk blijft altijd beperkt tot het bedrag dat onze verzekering in geval van schade uitkeert vermeerderd met het eigen risico van onze verzekering.

Onze aansprakelijkheidsverzekering kent een verzekerde som van maximaal €. 2.500.000,00 per gebeurtenis. Onder gebeurtenis wordt verstaan; -Een bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval dat schade veroorzaakt en dat plaatsvindt binnen de geldigheidsduur van de verzekering. Een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, wordt als één gebeurtenis aangemerkt. Deze wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van het eerste voorval uit de reeks.

14. OVERMACHT

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, bij brand bij werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder invoer-, uitvoer of doorvoer-verboden, handelsverboden vorst en ander onwerkbare weersomstandigheden en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld zijn wij bevoegd om de uitvoering van levering en/of de werkzaamheden maximaal 26 weken te schorsen, of niet te leveren en/of werkzaamheden te beëindigen en niet te voltooien Alle door ons tot dat moment gemaakte kosten zullen alsdan terstond opeisbaar zijn.

15.INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Auteursrechten, octrooirechten, merk-en modelrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op al onze producten, waaronder uitdrukkelijk begrepen computerprogrammatuur, en op door ons vervaardigde en/of ontworpen vormen en gereedschappen berusten bij ons, ook al zijn die op aanwijzing, tekening of opdracht gemaakt, zulks tenzij de afnemer zeer uitdrukkelijk in individuele gevallen met ons overeenkomt dat hij ter zake rechthebbende wordt of blijft.

2. De afnemer vrijwaart ons voor en stelt ons volledig schadeloos ter zake van aanspraak van derden op grond van een (beweerlijke) inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom ten gevolge van gebruik door ons van aan ons door de afnemer ter beschikking gestelde en of voorgeschreven vormen, ontwerpen of andere gegevens of tengevolge van opslag of aflevering door ons van de mede volgens die gegevens vervaardigde goederen.

3. Van computerprogrammatuur wordt slechts het niet-exclusieve gebruiksrecht geleverd. Het is de afnemer niet toegestaan dit aan derden over te dragen of ter kennis te stellen, wijzigingen in de programmatuur aan te brengen, op welke wijze dan ook, of dit te gebruiken anders dan voor het doel waarvoor het werd geleverd.

16. HOOFDELIJKHEID

Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.

17. BEVOEGDE RECHTER

Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen ons en de afnemer en welke niet tot de competentie van de kantonrechter horen, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de voor ons statutaire vestigingsplaats bevoegde rechtbank, tenzij wij de voorkeur mochten geven aan de bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van de afnemer.

18. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19. OVERIGE BEPALNGEN

1. Afnemer verleent ons toestemming tot contractsovername.

2. Afnemer is niet gerechtigd (een deel van) zijn rechten en/of verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij wij hiertoe schriftelijk toestemming hebben verleend. Deze toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.

Contact gegevens

AAC Synthetics B.V.

Meijel, The Netherlands

M: 06 55 53 50 54

E:

Proclaimer

Staan er fouten of onvolledige informatie op deze website?

We doen er alles aan deze site actueel, volledig en juist te houden. Mocht u toch een fout zien of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze site hiermee te verbeteren. U kunt reageren via het digitale formulier voor meldingen en ideeën.